HOTĂRÂREA NR. 62 din 3 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 62

                                                Din 3 septembrie 2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna septembrie  2013

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 3 sept. 2013,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  d.ra  consilier Neagota Victoria  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna septembrie 2013.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                             Neagota Victoria                                                     SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria