HOTĂRÂREA nr.65 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA nr.65

Din 26.05.2020

Privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 17/18.02.2020  cu investiția

„Extindere retea de distribuție gaze naturale în loc. Jibou, străzile Ronei, Firizei și Someșului”

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

– raportul nr.5783 din 20.05.2020 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 17  din 18.02.2020  cu investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în loc. Jibou, străzile Ronei, Firizei și Someșului”;

            – referatul de aprobare a domnului Primar nr.5782/20.05.2020, avizul favorabil al comisiilor  de specialitate   ale  Consiliului local;

              -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se aprobă completarea listei de investitii aprobată prin HCL Nr. 17  din 18.02.2020  cu investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în loc. Jibou, străzile Ronei, Firizei și Someșului”. Valoarea totală a investiției este de : 226.985,83 lei la care se adaugă TVA în în valoare de 35.761,53 lei.

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

             Art.3 Prezenta se comunică cu

                     -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                     -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                    -Serviciul Buget, finanțe,Contabilitate,impozite și taxe locale

                     -Dosar de ședința/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA