HOTĂRÂREA nr.30 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.30

Din 30.03.2021

privind  numirea reprezentantului UAT oras JIBOU în cadrul Asociatiei de  dezvoltare Intercomunitara  Zona Metropolitana Zalau

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

– raportul nr.4127/22.03 2021 al Secretarului general  privind  numirea reprezentantului UAT oras JIBOU în cadrul Asociatiei de  dezvoltare Intercomunitara  Zona Metropolitana Zalau;

– referatul de aprobare a domnului Primar nr.4126/22.03. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

Potrivit prevederilor HCL  nr.15  din 06. 02. 2015  s-a decis participarea  orasului Jibou la constituirea Asociatiei de  dezvoltare Intercomunitara  Zona Metropolitana Zalau si aprobarea  reprezentantului legal al UAT oras Jibou  in cadrul asociatiei

– Prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;

– Prevederile Legii nr. 24/2000 privin normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor administrative;

– prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară” Zona Metropolitană Zalău”

– prevederile art.132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

 În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea domnului GHIURCO DAN având funcţia de Primar al orașului Jibou pentru a reprezenta orașul Jibou în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Zalău”, precum şi pentru a face parte din Adunarea Generală a Asociaţiei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana prevăzută la art.1.

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu

                     -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                     -Domnul Primar

                    -ADI „Ecodes Sălaj

                    -Dosar de ședința/publicitate

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                            CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN      SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA