PH 33 din 24.04.2018

nr. 33 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 24 aprilie 2018 privind aprobarea investiției “ Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” și aprobarea indicatorilor tehnico- economici
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 33

Din 24 aprilie 2018

privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea  și modernizarea  școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” și aprobarea indicatorilor tehnico- economici

       Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.5322 din 19.04.2018 al compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  Reabilitarea  și modernizarea  școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” și aprobarea indicatorilor tehnico- economici;

-expunerea de  motive  nr.5323 din 19.04.2018 a domnului Primar ;

-avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

Văzând prevederile art. 36 alin (4) lit d, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă realizarea  investiției  “ Reabilitarea  și modernizarea  școlii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ” și aprobarea indicatorilor tehnico- economici conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Domnul Primar

-Scoala gimnaziala Lucian Blaga

-Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria