HOTĂRÂREA nr. 140 Din 31.10.2017

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 140

Din  31.10.2017

Privind   darea în administrare  a bunurilor care compun sistemul de utilități  publice prin intermediul carora  este prestat serviciul de utilități publice  către serviciul  cu personalitate juridică   SALUBRIZARE  JIBOU   aflat în subordinea Consiliului local

  Consiliul Local al oraşului Jibou,

  Având în vedere:

            -raportul  de specialitate  nr.  12.342  din 26.10 .2017 al Serviciului Gospodărie comunală;

            -expunerea de motive   a primarului orașului Jibou; 

            -avizul  favorabil  al comisiei  de specialitate  nr. 3 a Consiliului local ;

            În conformitate cu prevederile  art. 22, 24 (1) al Legii nr. 51/2006 –legea serviciilor  comunitare de utilități publce cu  modificările  și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile  HCL nr. 103/29.08.2017 privind înființarea serviciului de salubrizare  cu personalitate juridică , HCL nr. 104 /29.08.2017  privind gestiunea directă   a serviciului .

            În temeiul art. 36(2 )lit d, şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă   darea în administrare  a bunurilor care compun sistemul de utilități  publice prin intermediul carora  este prestat serviciul de utilități publice  către serviciul  cu personalitate juridică   SALUBRIZARE  JIBOU   aflat în subordinea Consiliului local conform anexei, parte integrantă din prezenta.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar ,serviciul contabilitate și gospodărie comunală.

       Art.3  Prezenta se comunică cu:         

            -Serviciul contabilitate

            -Serviciul gospodărie comunală

            -Dl.Primar

            -Mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria