HOTĂRÂREA  nr.58

din  28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                            

HOTĂRÂREA  nr.58

din  28.03.2023

privind aprobarea coridorului de expropriere si  declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica de interes local  a   terenurilor  in suprafata totala  de 2780 mp inscrise in CF 52057 Jibou  , CF 52229 Jibou  , CF 52136 Jibou, CF 51757 Jibou, CF 54060 Jibou, CF 51984 Jibou, CF 52125 Jibou, CF 52114 Jibou, CF 52152 Jibou, CF 52303 Jibou, CF 52083 Jibou , CF 51207 Jibou , CF 51206 Jibou , CF 55099 Jibou, CF 52056 Jibou , CF 52092 Jibou , CF 52072 Jibou , CF 54898 Jibou, CF 51894 Jibou, CF 55029 Jibou     pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire drum colector aferent drumului de Centura est Jibou (str. Agrijului) ‘’

Consiliul local al  orașului Jibou;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.3904 înregistrat la data de 23.03.2023al Primarului Orașului Jibou; 

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere și  declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică de interes local a terenurilor în suprafață totală de 2780 mp înscrise în CF 52057 Jibou, CF 52229 Jibou, CF 52136 Jibou, CF 51757 Jibou, CF 54060 Jibou, CF 51984 Jibou, CF 52125 Jibou, CF 52114 Jibou, CF 52152 Jibou, CF 52303 Jibou, CF 52083 Jibou, CF 51207 Jibou, CF 51206 Jibou, CF 55099 Jibou, CF 52056 Jibou, CF 52092 Jibou, CF 52072 Jibou, CF 54898 Jibou, CF 51894 Jibou, CF 55029 Jibou pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire drum colector aferent drumului de Centură est Jibou (str. Agrijului);     

-Raportul de specialitate nr.3907 din  23.03.2023 prin care se propune aprobarea coridorului de expropriere și  declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică de interes local a terenurilor în suprafață totală de 2780 mp înscrise în CF 52057 Jibou, CF 52229 Jibou, CF 52136 Jibou, CF 51757 Jibou, CF 54060 Jibou, CF 51984 Jibou, CF 52125 Jibou, CF 52114 Jibou, CF 52152 Jibou, CF 52303 Jibou, CF 52083 Jibou, CF 51207 Jibou, CF 51206 Jibou, CF 55099 Jibou, CF 52056 Jibou, CF 52092 Jibou, CF 52072 Jibou, CF 54898 Jibou, CF 51894 Jibou, CF 55029 Jibou pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire drum colector aferent drumului de Centură est Jibou (str. Agrijului);    

-Planul de Situație vizat OCPI, documentație întocmită de către Topograf autorizat ANCPI cu legitimația RO-SJ-F079 PUSOK FERENC;

-HCL nr.16  din 31.01.2023  privind aprobarea listei de investiții pentru anul 2023;  

-HCL nr.6/10.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Construire drum colector aferent drumului de Centura Est Jibou (str. Agrijului) ” ;

Raportul evaluare  întocmit  de către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa  – Evaluator ANEVAR cu legitimația 10881 ;

Tinand cont de prevederile legale :

-Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local;

-H.G.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

-Legea nr.7 / 1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

-Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

În temeiul art.129 alin(4)  lit.d), art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.,G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la Obiectivul de investiții  “Construire drum colector aferent drumului de Centură est Jibou (str. Agrijului)” conform planului de situație avizat  de OCPI, cuprins în Anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă declansarea procedurii  de expropriere  pentru cauză de utilitate publică de interes local a imobilelor terenuri în suprafata totala de 2780 mp, imobilcompus din 20 parcele situate pe amplasamentul prevazut mai  sus  care  constituie coridorul de expropriere al obiectivului de Investiții “Construire drum colector aferent drumului de Centură est Jibou (str. Agrijului)”.

Art.3 Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supusă exproprierii care conține  coridorul de expropriere și numele proprietarilor  cuprinși în Anexa  nr. 2  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă însusirea raportului de evaluare pentru imobilele proprietate privată situate pe coridorul de expropriere în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire drum colector aferent drumului de Centura est Jibou (str. Agrijului)”, întocmit de către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa– Evaluator ANEVAR cu legitimația 10881  pentru imobilele ce urmeaza a fi expropriate conform Anexei nr.3.

Art.5 Se aprobă sumele individuale aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, stabilite în baza raportului de evaluare întocmit de către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa – Evaluator ANEVAR cu legitimatia 10881 conform, conform Anexei 4  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă alocarea de la bugetul UAT oraș Jibou  a sumei de 136,740,00 lei echivalent a 27.665,00 Euro reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale potrivit  raportului de evaluare întocmit  de SC ALBEV GLOBAL EPI SRL respectiv de Borz Anca Larisa–Evaluator ANEVAR cu legitimatia 10881 care se vor vira într-un cont deschis pe numele expropriatorului-Orașul Jibou, la dispoziția proprietarilor de imobile afectați de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul  “Construire drum colector aferent drumului de Centură est Jibou (str. Agrijului)”.

Art.7 Se aprobă aducerea la cunostința publică prin afișarea la sediul local și pe siteul Primariei Orașului Jibou a Planului de amplasament și a listei imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru Obiectivul de utilitate Publică de interes local “Construire drum colector aferent drumului de Centură est Jibou (str. Agrijului) ‘’.

Art.8 Intentia de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere și lista imobilelor ce vor fi expropriate vor fi notificate prin poștă proprietarilor imobilelor.

Art.9 Se mandatează Primarul Orașului Jibou, sau persoana legal desemnată pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art.10 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeaza Primarul Orașului Jibou prin  Comp. urbanism,amenajarea teritoriului, administratea domeniului public și privat, Agricol, Cadastru și Management de proiecte și achiziții publice.

Art. 11 Prezenta se comunică cu:

  • Instituția Prefectului Județul Sălaj
  • Primarul orașului Jibou
  • Comp. urbanism,amenajarea teritoriului, administratea domeniului public și privat
  • Comp.Agricol
  • Comp. Cadastru
  • Comp. Management de proiecte și achiziții publice
  • Serviciul buget,finațe, contabilitate,impozute și taxe locale
  • Proprietarii imobilelor /terenuri care urmează a fi expropriate
  • Publicitate/dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

           BIG  VALENTIN                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA