Hotararea nr. 5 din 28 ianuarie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 5

                                                Din 28 ianuarie 2014

Privind aprobarea planului  de acţiuni de interes local pe  anul 2014 pentru  prestarea muncii aferente acordării ajutorului social

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 28 ianuarie 2014,

            Având în vedere raportul nr. 6236/23.12.2013 al comaprtimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a d-lui Primar, avizele comisiilor de specialitate ;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            In temeiul art. 36(2)lit.d,  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de acţiuni de interes local pe  anul 2014  pentru prestarea muncii aferente acordării ajutorului social, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi în acest sens: Sav Ioan, Bolfă Anchidim şi Paskucza Szarita.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Dumuta Mihaela                                                                  Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria