HOTĂRÂREA nr. 23 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 23

Din 28.02.2017

Privind  schimbarea destinației  unui imobil și darea  în administrare

Consiliul local al orașului JIBOU  întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2017

             Având în  vedere

            Raportul nr 2008  din 22.02.2017 al Biroului Urbanism și administrarea  domeniului public și privat

            Adresa nr 307/22.02.2017 a Liceului Tehnologic  Octavian Goga  prin care se solicită  schimbarea destinației  pentru imobilul Internat elevi în Clădire cu săli de clasă.

            Art 112 alin 6 din Legea nr 1/2011 legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare .

            În baza prevederilor art.36 alin.2 lit(d) ,art.36 alin.6 lit(a) pct 1  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale,republicată :

            În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale,republicată :

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se aprobă schimbarea destinației unui imobil  situat în loc. Jibou str  Wesselenyi  Miklos  nr.11  din Internat elevi  în Clădire cu săli de clasă .

            Art.2-Se aprobă  darea în administrarea Liceului Tehnologic Octavian Goga a Clădirii cu săli de  clasă .

            Art.3-Imobilul face parte din domeniul public de interes local conform

HG nr 966/2002 Anexa nr 4 “Atestarea Domeniul public  al județului Sălaj , orașelor și comunelor din  județul Sălaj și este înscris în CF 51971  Jibou cu o suprafață construită la sol de 585 mp  și suprafața desfăsurată de 1764 mp.

            Art.4-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar .

            Art 5– Prezenta se comunică cu:

                      -Domnul primar

                      -Instituția Prefectului județului Sălaj        

                      -Biroul de urbanism și administrarea domeniului public

                      -Dosar de ședință /publicitate

Președinte de ședință                                                       Contrasemnează SECRETAR

Indreieș Ana –Claudia                                                         Opriș Maria