PH 92 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 92

Din  31.07. 2018

Privind aprobarea studiului de oportunitate precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Dotarea Ambulatoriului   de specialitate al Spitalului Orășenesc JIBOU„

           Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

           – raportul de specialitate nr. 9814 din 31.07.2018 al Compartimentului , managementul proiectelor și achiziții publice  privind aprobarea studiului de oportunitate precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului orășenesc JIBOU „ ;

           –  expunerea de  motive  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

          Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;  

           În conformitate cu prevederileHG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice  aferente obiectivelor/ proiectelor  de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

           Văzând prevederile art. 36 alin.( 2) lit. b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul   art.45  alin.( 1 și 2)  din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1 Se aprobă  studiului de oportunitate precum și  indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Dotarea Ambulatoriului   de specialitate al Spitalului orășenesc JIBOU, potrivit anexei, parte integranta din prezenta .

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul managementul de proiecte și achiziții publice.

           Art.3 Prezenta  se comunică cu:

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul,managementul proiectelor și achiziții publice

          -Serviciul  Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                                  OPRIȘ MARIA

 

Presedintele de sedinta este plecata din locvcalitate fiind in concediu de odihna . Hotararea se semneza de trei consilieri.

 

Pintea Victor

 

Stana Ioan Romulus

 

Sarkozi Paul