HOTĂRÂREA NR.179 Din 23.11.2021 privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL       

          HOTĂRÂREA NR.179

Din 23.11.2021

privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou,

         Având în vedere

– Raportul de specialitate nr.14232/17.11.2021  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului public si privat;

– Referatul de aprobare nr. 14231/17.11.2021  a  primarului  oraşului Jibou , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

– Hotărea Consiliului Judetean Sălaj nr.18 din 17.02.2020 prin care s-a aprobat trecerea imobilului – teren în suprafață de 670 mp situat în str.Libertății nr.28 ,identificat în CF 50706 Jibou din domeniul public al județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj în domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou;

-Art. 25 alin(2) din  Legea nr. 7/1996,republicata, cu modificarile și completarile ulterioare privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 – Prevederile art.879 alin,1 şi 5 şi art.880  din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

          – Art.132 alin (1)din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară

         – Art.286 al (4) din Ordonanta de urgentanr.57/2019 privind Codul administrative;

În temeiul prevederilor art.129, lit. b), art. 139 (1,3), art. 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aproba și se însușește documentația cadastrală de alipire a celor două imobile (terenuri) aparținând domeniului public  al orașului  Jibou intocmită de expert autorizat Pusok Ferenc  și  admisă de OCPI Sălaj prin referatul nr.31136 din 19.07.2021  conform anexei nr.1.

 Art.2 Se aprobă alipirea imobilelor- terenuri, aflate în proprietatea orașului Jibou identificate după cum urmează:

Imobile

  1. 50706 situat în loc.Jibou,str.Libertății ,nr.28,jud.Sălaj,UAT Jibou având suprafața măsurată de 670 mp
  2. 53696 situat în loc.Jibou,str.Libertății ,nr.28,jud.Sălaj,UAT Jibou având suprafața măsurată de  2589 mp

Art.3 Prin alipirea terenurilor identificate  la Art.2  va rezulta imobilul cu numărul cadastral 54792 ,situat în loc.Jibou,str.Libertății nr.28,jud.Sălaj având suprafața măsurată de 3259 mp.

         Art.4 Se împuternicește Secretarul general al orasului Jibou să semneze actul autentic de alipire la un birou notarial..

          Art.5 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar

          Art.6 Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ:

          CHIȘ CIPRIAN                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA