HOTĂRÂREA nr.57 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.57

Din  26.05.2020

privind aprobarea contractului de comodat  între UAT Oraș Jibou și Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța in vederea utilizarii gratuite a unui cort de campanie

   Consiliul local al orasului Jibou

 Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.5788/21.05.2020 a Serviciului Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune încheierea unui contract de comodat încheiat între UAT Oraș Jibou și Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța, în vederea utilizării gratuite a unui cort pentru triajul epidemiologic, solicitarea spitalului privind încheierea unui contract;

-referatul de aprobare  nr.5787/21.05.2020 al domnului primar  privind necesitatea instituirii și respectării unor măsui eficiente de triaj epidemiologic a personalului  care intră în spital, a protejării pacienților și personalului medical;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor Legii nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenerirea și combaterea pandemiei de Covid-19

            În temeiul  prevederillor art. 129 (2) lit.d ,(5)lit b  coroborat cu Art. 129. Alin 7 lit. (c si h ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În conformitate cu prevederile art. 2146 din Codul civil;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă încheierea contractului de comodat între UAT  Orașul Jibou și Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța avand ca obiect utilizarea gratuită de către Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța a unui cort de campanie până la data de 31.12.2020 cu posibilități de prelungire.

(2) Datele de identificare a bunului mobil cort sunt:

-Cort cu valoare de inventar 5500lei

-Destinația bunului- cort pentru triaj epidemiologic

-Durată – utilizarea cortului până la data de  31.12.2020

-Spitalul suportă cheltuilile de întreținere a bunului

-Drepturile si responsabilitatile partilor contractante  se vor prevede în contractul de comodat.

            Art.2 Se împuterniceşte primarul Orașului Jibou să semneze contractul de comodat.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar și Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite sit axe locale.

 Art.4   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA