HOTĂRÂREA NR. 184 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA NR.  184

Din 19. 12  2017

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017 potrivit deciziei  nr 4418/19.12. 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinara

Având în vedere:

   -Expunerea de motive a domnului Primar;

   -Raportul nr.14.632/19.12 2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2017 potrivit deciziei nr. 4418/19.12. 2017 a AJFP Sălaj ;

   -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017,potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA