HOTĂRÂREA NR.107 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.107

Din 28.07.2020

privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a sumei de 100,00 mii lei

din excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor

finantate integral din venituri proprii

Consiliul local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.8348/21.07.2020 al  Serviciului buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale privind utilizarea excedentului din anii precedenți ; 

-Referatul de aprobare nr.8347/21.07 2020 a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local;

-Prevederile art. 58 alin (1) lit a), art. 71 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP 3751 din 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiuliu bugetar al anului 2019 cu modificările și completările ulterioare ; 

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 100,00 mii lei

din excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activităților

finanțate integral din venituri proprii.    

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Trezoreria Orașului Jibou

            -Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA