HOTARAREA NR. 24 Din 30 aprilie 2013

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 24

                                                Din 30 aprilie 2013

Privind aprobarea Grupului Local de Lucru si Planului local de actiune privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul orasului Jibou  pe perioada 2013-2014

            Consiliul Local al Orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 30 aprilie 2013;

            Avand in vedere referatul nr.1677 din 29.03.2013 al compartimentului servicii si prestatii sociale, expunerea de motive nr. 1678/2013 a d.lui primar, avizul nr.2313/29.04.2013 al comisiei de specialiate pentru cultura, invatamant, protectie sociala;

            Potrivit prevederilor HG nr. 1221/2011 privind Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentru perioada 2012-2020;

            In baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, pct.2 din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

                                    Hotaraste:

            Art. 1 – Se aproba constituirea Grupului Local de Lucru  care are ca obiectiv imbunatatirea situatiei romilor in orasul Jibou, in componenta prevazuta in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Se aproba Planul de Actiune privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul orasului Jibou pemtru perioada 2013-2014, conform  Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.primar si d.na Pintican Simida, consilier in cadrul compartimenului servicii si prestatii sociale.       

            Art. 4- Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Muresan Augustin                                          Secretar oras,

Opris Maria