HOTĂRÂREA nr.20

Din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.20

Din 31.01.2023

privind aprobarea modificarii Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– referatul de aprobare nr.1011/25.01. 2023 al primarului orasului Jibou ;

-raportul de specialitate nr. 1012/25.01.2023 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane ;

           -rapoartelor finale, nr. 13651/25.10.2022, nr. 15054/25.11.2022 și nr. 16523/28.12.2022  a examenelor de promovare în grade profesionale, grade sau trepte profesionale organizate în instituție în trimestrul IV al anului 2022, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Poliția locală, Biblioteca orășenească, Serviciul public de gospodărie comunală și Piața Agroalimentara, în urma cărora au fost declarați admiși;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

– Art. 409, alin. (1)  și alin. (3) lit. a), art. 478 alin. (1), (2), (3)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Secțiunea a 2-a din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Art. 11, alin. (5) si art. 31, alin. (4);

– art. 68, art. 69 din  H.G. nr. 1336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Art. 554 alin. (1) și  (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

– prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

            Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                   

În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;                 

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1 Se aprobă transformarea funcției publice de execuție de Polițist local,  din grad profesional Asistent în grad profesional Principal,  poziția nr. 112 în Statul de funcții, în urma examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru un funcțíonar public din cadrul Serviciului Poliția locală, astfel:

Nr. crt.Poziţia din statul de funcţii aprobat conform H.C.L. nr.7 /25.01.2022, Anexa 2Funcția publică  existentă  ocupatăFuncția publică transformată
1Nr. crt. 112BEȘE COLȚA CRISTIAN RAUL, Polițist local, clasa I, grad profesional AsistentPolițist local, clasa I, grad professional Principal

Art.2 Se aprobă promovarea în grade sau trepte profesionale organizate pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii orășenești, Serviciul public de gospodărie comunală și Piața Agroalimentară, potrivit cărora au fost declarați admiși în baza rapoartelor finale 

Nr. crt.Poziţia din statul de funcţii aprobat conform H.C.L. nr.7 /25.01.2022, Anexa 2Postul contractual  existent/  ocupat/Postul contractual  transformat
1Nr. crt. 156LONGODOR IULIA MARIA GEORGEANA, Bibliotecar, gradul IBibliotecar, gradul IA
2Nr. crt. 134OPRIȘ CĂLIN, Muncitor calificat, treapta profesională IIIMuncitor calificat, treapta profesională II
3Nr. crt. 135RADU PETRICĂ, Muncitor calificat, treapta profesională IIIMuncitor calificat, treapta profesională II
4Nr. crt. 136SOOS PAL, Muncitor calificat, treapta profesională IIIMuncitor calificat, treapta profesională II
5Nr. crt. 151MARIAN ANGELA, Muncitor calificat, treapta profesională IVMuncitor calificat, treapta profesională III

Art.3  Se aproba Statul de funcții,conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta.

Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul  primar  și Compartimentul Organizare, salarizare resurse umane.  

Art.5 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -ANFP București

            -Primarul Orașului Jibou

-Dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA