HOTĂRÂREA nr.149 Din 28.09.2021 Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.149

Din 28.09.2021

Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-referatul  nr. 11282 din 21.09. 2021 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar;

            -Solicitarea  Grădiniței Prichindel nr.1322/20.11.2020;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.11281/21.09.2021 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând prevederile  OMECT nr.1409/29.06.2007;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează dl Tămășan Ovidiu reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar la Grădinița Prichindel, pentru anul școlar 2020-2021.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoana menționată mai sus.

           Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana desemnată la art. 1

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:         BIG VALENTIN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA