HOTĂRÂREA nr.71

Din 24.05.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.71

Din 24.05.2022

Privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.6255/12.05.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 6254/12.05.2022  al domnului primar ;

– Adresa nr. 2385 din 10.05.2022 , Scoala Lucian Blaga;

– raportul nr 1348 din 12.05.2022 al Spitalului Orasenesc Jibou Dr Traian Herta;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim II anul 2022  la UAT oras Jibou,astfel:

                                                                                                                               mii lei

Venituri:                                                                                                              280.72

030218  Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

               imobiliare din patrimoniul personal                                                     53.43

480202 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                    227.29

Cheltuieli:                                                                                                           280.72

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

             dezvoltarii comunale                                                                             270.40

710101 Constructii                                                                                               20.00

Obiective de investitii: Construire cresa mica orasul Jibou, judetul Salaj             20.00

710130 Alte active fixe                                                                                        250.40

Obiective de investitii:

Elaborare documentatie PUZ-reglementare zona intravilan Parc Industrial Jibou 87.00

Elaborare documentatie PUZ-reglementare zona mixta str. Somesului loc. Jibou  100.00

Audit energetic privind economisirea si folosirea rationala a energiei                      63.40

84020303 Strazi                                                                                                         10.32

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport                                               10.32

Obiectiv de investitii: Achizitii echipamente de lucru- Shela mobila

Art.2 Se  aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022  la UAT oras Jibou,astfel:

                                                                                                                 mii lei

Reducere TrimIVMajorare TrimII
50.00VENITURI50.00
50.00360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                                    50.00
50.00Cheltuieli50.00
50.00870250 Alte actiuni economice 710101Constructii Obiectiv de investitii: Reabilit si mod piata agroalimentara din Orasul Jibou870250 Alte actiuni economice 710101Constructii Obiectiv de investitii: Reabilit si mod piata agroalimentara din Orasul Jibou50.00

Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim II anul 2022  la  Scoala Lucian Blaga astfel:                                                                                                             miilei                                                                                                                         

ReduceriScoala Lucian BlagaMajorari
4.16 4.16
4.1665020401 Inv. secundar inferior 850101 Plati efectuale in anii anteriori si recuperate in anul curent65020401 Inv. secundar inferior 200105 Combustibil3.00
65020401 Inv. secundar inferior 200130 Alte cheltuieli1.16

       Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim II anul 2022  la  Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herta astfel                                                                                                                   

 Venitui                                                                                                           miilei

40.10.15.02  Sume utilizate de administratiile locale

din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare                       20.50

Cheltuieli

661006 Spitale Generale                                                                                    20.50

71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport                           

Obiectiv de investitii: Achizitii echipamente medicale – centrifuga Rotofix32

       Art.5 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

      Art.6   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:        PINTEA VICTOR                                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA