HOTĂRÂREA NR.160

Din 22.11.2022

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.160

Din 22.11.2022

Privind  actualizarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/resedință sau sediu/punct de lucru din orașul Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr. 11.197 din 07.11.2022 al Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr. 11.197 din 07.11.2022 al domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

– art.2 lit.a) șii art.3 alin.(1)lit.i din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,cu modificările și completările ulterioare ;

– HCL nr.19 din 27.03 2018  ,completat prin HCL nr. 29 .05.2018 , modificat prin HCL 32 din 04.03.2020 privind aprobarea Regulamentului  de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință  sau sediu/punct de lucru în orașul Jibou;

În temeiul prevederilor art.108,art 129 alin 1 alin 2  lit. c si alin 6 lit.a ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1- Se aprobă actualizarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/resedință sau sediu/punct de lucru din orașul Jibou, conform Anexei parte integranta din prezenta.

         Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Serviciul Poliția Locală și Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului și Administrarea domeniului public și privat.

        Art.3-Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj  

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/ Publicitate

-Poliția locala

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA