HOTARAREA NR. 53 din 26 mai 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 53

                                                   din 26 mai 2015

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in comisia de examinare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru promovare in grade profesionale a  bibliotecarului din cadrul Bibliotecii orasenesti  si a referentului de la Casa de Cultura Jibou.

            Consiliul Local al orauslui Jibou intrunit in sedintra ordinara in data de 26 mai 2015,

            Avand in vedere:

– referatul nr.5371/2015 al  compartimentului resurse umane;

– expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local.

– Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local aprobat prin Dispozitia nr.287/2013, actualizat prin Dispozitia nr.80/2015;

            Potrivit prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau  temporar  vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

Art. 1   Se desemneaza  domnul consilier Vincze Ioan pentru a face parte din comisia de examinare pentru promovare in grad profesional a bibliotecarului de la Biblioteca oraseneasca si a referentului de la Casa de Cultura Jibou.

Art. 2  Se desemneaza d.ra consilier Neagota Victoria pentru a face parte din comisia de solutionare a contestatiilor privind promovarea  in grad profesional a bibliotecarului de la Biblioteca oraseneasca si a referentului de la Casa de Cultura Jibou.

Art. 3  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Srejerean Liviu                                              Secretar oras,

                                                                         Opris Maria