HOTĂRÂREA NR.171 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.171

Din 15.12.2020

privind suplimentarea valorii contractuale  pentru invetitia

REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZII WESSELENYI, UAT ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.13933 din 09.12.2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.13934 din 09.12.2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind privind suplimentarea valorii contractuale  pentru invetitia  REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZII WESSELENYI, UAT ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă  suplimentarea valorii contractuale  pentru invetitia  REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZII WESSELENYI, UAT ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ cu suma de 85727.23 lei fara TVA conform devizului general parte integranta din prezenta.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA