HOTĂRÂREA nr.80 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.80

Din 25.06.2019

Privind atestarea apartenentei la  domeniul public al orașului Jibou

a imobilului înscris în CF nr. 53393 Jibou

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr. 7691/18.06.2019 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat;

          -art 3.alin (4) din Legea nr 213/1998 actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

          – art. 554 art.858-863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil , republicată;

– art. 112 din Legea nr .1 / 2011 Legea educației nationale cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul art 36, alin(2) lit c, art .45 alin(3) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală republicată cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atestarea apartenentei la domeniul public al orașului Jibou a imobilului înscris în CF nr. 53393 Jibou, situat în  intravilanul orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr 9, compus din :

NR. CRT       Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dob.sau dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
1 Teren intravilan in suprafata de 3394 mp  Situat in str. Wesselenyi Miklos nr.9 Vest – Ciocan Est –Centrul Crestin Philadelphia, Juhasz, Szelei Stefan   Sud  – Vale Nord–Centrul de plasament Domeniu public   1976 119.000lei Proprietate publica CF 53393  
2 162 Cladire P+1 Grădinița Prichindel în suprafată construită la sol de 375 mp, sup. Desfasurata 750mp Vest – Ciocan Est –Centrul Crestin Philadelphia, Juhasz, Szelei Stefan   Sud  – Vale Nord–Centrul de plasament Domeniu public 1976 701.338lei Proprietate publica CF 53393  
3 162 Cladire P+1 Grădinița Prichindel în suprafată construită la sol de 278 mp, sup. Desfasurata 556mp Vest – Ciocan Est –Centrul Crestin Philadelphia, Juhasz, Szelei Stefan   Sud  – Vale Nord–Centrul de plasament Domeniu public 1976 421.000lei Proprietate publica CF 53393

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

          Art.3   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului-județul Sălaj

                   –          Domnul consilier Pintea Victor

                   –          Domnul Primar

                   –          Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                                                   SECRETAR ORAȘ

           OPRIȘ MARIA