HOTĂRÂREA NR.86 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.86

Din 16.06.2020

Privind transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj a bunurilor recepționate în baza proceselor verbale la terminarea lucrărilor privind realizarea unor puncte gospodărești îngropate de colectare a deșeurilor și a unor puncte de colectare selectivă cu acces controlat

Consiliul Local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.3901/28.03.2019 al Serviciului buget, finanțe, contablitate, impozite și taxe locale;

– Referatul de aprobare nr. 3902/28.03.2019 a Primarului Orașului Jibou și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

-HCL 192/2017 privind modificarea , completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Jibou.

-Procesul –verbal de receptie nr.6171/2019 la terminarea lucrarilor “amplasarea unui numar de 6 pucte de colectare a deseurilor menajere in Orasul Jibou, judetul Salaj”;

-Procesul –verbal de receptie nr. 557/2019 la terminarea lucrarilor “Amenajarea unui numar de 3 puncte de colectare selectiva noi in orasul Jibou”;

-Contractual de delegarea gestiunii prin concesionare a activitatilor de salubrizare nr.479/2016 ;

-Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare in localitati,

-Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj a bunurilor proprietatea publică a Orașului Jibou,  recepționate în baza proceselor verbale la terminarea lucrărilor privind realizarea unor puncte gospodărești îngropate de colectare a deșeurilor și a unor puncte de colectare selectivă cu acces controlat, identificate în Anexa 1 și Anexa 2, sens în care se completează inventarul bunurilor de retur, proprietate publică a orașului Jibou care constituie anexa 4 la contractul de delegare nr.479/2016 prin concesionare a gestiunii activității de salubrizare a Județului Sălaj, componența colectare și transport deșeuri municipale – Lot 1, încheiat între ADI ECODES Sălaj și  SC BRANTNER ENVINRONMENT SRL – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, prin încheierea unui proces verbal de predare primire.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul Disciplină în Construcții și Protecția mediului.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 

            – Asociația Intercomunitară ECODES Sălaj

            -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA