HOTĂRÂREA nr.69 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                HOTĂRÂREA nr.69

Din 25.05.2021

privind transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491/31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la WEST OIL SRL

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

         Având în vedere:

         -Referatul de aprobare nr.  6820  înregistrat  la data de  18.05.2021 a Primarului orașului Jibou;  ;

           -Raportul nr.6821/18.05.2021 al  Compartimentului contabilitate;

         -Prevederile art.40 alin. (1)  art. 41din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată,ulterior modificată și completată;

         – Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată și completată;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

         Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  completarile ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1         Se aprobă transmiterea cotei părți a dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.4491 / 31.05.2006 de la SC INSERCO SRL la SC WEST OIL SRL , urmare a dobândirii în proprietate a apartamentelor nr.3/6 respectiv 3/9 , în suprafață utilă de 34.50mp ,respectiv 92,60 mp și cota parte indiviză din parțile de folosință comună , situat în str.1 Mai nr.21 (etaj I  BCR), au fost date în plata în baza Contractului de dare în plata autentificat cu nr. 542 din 17.03.2021 la Birou Indiviudual Notarial Majer Gabriela.

Se aprobă întocmirea actului adițional pentru fiecare imobil dobandit.

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art. 3 Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA