HOTĂRÂREA nr.16

Din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.16

Din 31.01.2023

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2023

           Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.1175/27.01.2023 al Compartimentului buget, finante, contabilitate si compartimentul management de proiecte si achizitii publice privind aprobarea listei de investiții pe anul 2023.

         – referatul de aprobare a domnului Primar nr.1174/27.01.2023 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

          -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă lista de investiții pe anul 2023, potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

           Art.3 Prezenta se comunică cu

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Primarul Orașului Jibou

                   -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                   -Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate

                  -Dosar de ședința/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                                SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                           TEGLAȘ RODICA 

ANEXA LA HCL.16.31.01.2023
Nr. Crt.Denumirea obiectivului de investitii Conform HCL nr.Valoarea totala initialaValoarea totala actualizataRealizat pana la 31.12.2022ANUL 2023
TOTAL:din care pe surse de finantare    
TOTALBuget localExcedent an precedent  Finantare nerambursabilaAlte surse
01234567891011
 TOTAL din care:       634.038.387    634.038.387  15.647.174             25.668.920         6.690.520            8.291.000    10.687.400                      –
ALucrari noi         19.345.102      19.295.102                   –               1.423.620            643.620               780.000    
BLucrari in continuare       613.726.285    613.776.285  15.647.174             23.278.300         5.336.900            7.254.000    
CAchizitii bunuri-dotari              967.000           717.000                   –                  967.000            710.000               257.000    
 51.02  AUTORITATI EXECUTIVE         30.569.672      30.569.672         89.640                  172.000            100.000                 72.000    
ALucrari noi         18.341.482      18.341.482                   –                    30.000              30.000     
1Construire cladire multifunctionala S+P+E si reamenajare Piata Unirii         18.341.482      18.341.482                   –                    30.000              30.000     
BLucrari in continuare         12.136.190      12.136.190         89.640                    50.000              50.000     
1Reabilitare si reorganizare functionala sediul primariei Jibou si reamenajare piata Unirii, Jibou         12.136.190      12.136.190         89.640                    50.000              50.000     
CAchizitii                92.000             92.000                   –                    92.000              20.000                 72.000    
1Achizitii aparatura birou                                                                                                                       20.000             20.000                   –                    20.000                  20.000    
2Licente,programe                                                                                                                                      20.000             20.000                   –                    20.000              20.000     
3Achizitie bust Alexandru Ioan Cuza                50.000             50.000                   –                    50.000                  50.000    
4Stema Romaniei                          2.000               2.000                   –                      2.000                    2.000    
 CAP 65.02 INVATAMANT         49.161.143      49.161.143    9.888.698               7.102.620      
ALucrari noi                30.620             30.620                   –                    30.620              30.620                           –    
1Proiect Erasmus+ Shoot and Load, Liceul Tehn. Ion Agarbiceanu                30.620             30.620                   –                    30.620              30.620                           –    
BLucrari in continuare         49.130.523      49.130.523    9.888.698               7.072.000            410.000            1.870.000      4.792.000 
1Bransamente utilitati la unitatile de invatamant                10.000             10.000                   –                    10.000                  10.000    
2Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice cu destinatia de unitati de invatamant la Gradinita cu program normal nr 3 Jibou           1.983.236        1.983.236       123.937                  200.000                        –               200.000    
3Reabilitarea si modernizarea Liceului Teoretic Ion Agarbiceanu         19.502.871      19.502.871       137.441                    10.000              10.000     
4Modernizare si extindere  Gradinita cu Program Prelungit  Prichindel Jibou           7.617.927        7.617.927    7.101.887                  702.000                  60.000         642.000 
5Modernizare Liceul  Tehnologic Octavian Goga  si construire sala  de sport         13.218.319      13.218.319    1.492.782               3.150.000            200.000               800.000      2.150.000 
6Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale  Lucian Blaga           6.798.170        6.798.170    1.032.651               3.000.000            200.000               800.000      2.000.000 
 CAP 66.02 Sanatate                50.000             50.000                   –                    50.000                        –                 50.000    
ALucrari noi              500.000             50.000                   –                    50.000                        –                 50.000    
1Transfer spital pentru finantarea cheltuielilor de capital                50.000             50.000                   –                    50.000                        –                 50.000    
 CAP.67.02  CULTURA, RELIGIE, SPORT           4.220.000        4.220.000         52.753                  620.000            550.000     
BLucrari in continuare           3.499.799        3.499.799         52.753                  550.000            550.000     
1Amenajare spatii de joaca si de petrecerea timpului liber in orasul Jibou           2.999.799        2.999.799         43.797                  150.000            150.000     
2Extindere capela              500.000           500.000           8.956                  400.000            400.000                           –    
CAchizitii                70.000             70.000                   –                    70.000              70.000     
1Sistem supraveghere video spatii de joaca                70.000             70.000                   –                    70.000              70.000     
 CAP. 70.02 Loc.Serv.Dez.       366.790.125    366.790.125    3.090.239             10.131.000            583.000               630.000    
ALucrari noi              873.000           873.000                   –               1.213.000            583.000               630.000    
1Modernizare iluminat public in cartier Avram Iancu si introducere in subteran a fibrei optice                50.000             50.000                     50.000                  50.000    
2REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT CUCEU, ORASUL JIBOU 4.656.798 4.656.798                   –                    10.000                  10.000    
3REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT HUSIA, ORASUL JIBOU 3.443.307 3.443.307                   –                    10.000              10.000     
4REABILITARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA CLADIREA SCOLII -SAT RONA, ORASUL JIBOU 3.624.171 3.624.171                   –                    10.000                  10.000    
5Dotari unitati de invatamant                50.000             50.000                   –                    50.000                  50.000    
6Construire teren sintetic multifunctional sport              500.000           500.000                   –                  500.000            500.000     
7Plan de mobilitate urbana durabila la nivelulorasului Jibou si a satelor apartinatoare              180.000           180.000                   –                  180.000                180.000    
8Renovare energetica moderata a blocurilor I26, A12, G1, G2 cartier Avran Iancu, Orasul Jibou 6.536.105 6.536.105                   –                  100.000                100.000    
9Renovare energetica moderata a blocurilor I16, I14, I12, I10, G8, G6, I22, I20, I18, G18, G16, G14,G12, G10 cartier Avram Iancu, Orasul Jibou 18.861.591 18.861.591                   –                  200.000                200.000    
10Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din cartierul Garoafelor, Orasul Jibou 52.991.955 52.991.955                   –                    10.000                  10.000    
11Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-P-ta 1 Decembrie 1918-Var-Jibou                50.000             50.000                   –                    50.000              50.000     
12Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial -sat Cuceu-Jibou                23.000             23.000                   –                    23.000              23.000     
13Studiu de coexistenta retele electrice in orasul jibou pentru Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona-Husia-Jibou                20.000             20.000                   –                    20.000                  20.000    
BLucrari in continuare       365.917.125    365.917.125    3.090.239               8.918.000         3.139.200            2.213.400      3.565.400 
1Reparatii ambulatoriu de specialitate (policlinica)                30.000             30.000                   –                    10.000              10.000     
2Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialști S+P+4E         19.470.302      19.470.302       110.647                  150.000            150.000     
3DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC JIBOU „DR.TRAIAN HERTA” 15.506.272 15.506.272         15.404               2.300.000         1.000.000            1.300.000    
4Centrala electrica fotovoltaica in orasul Jibou, judetul Salaj           3.469.094        3.469.094       130.923                  270.000                270.000    
5Construire cresa mica in orasul Jibou judetul Salaj                27.000             27.000           6.116                    20.000              20.000     
6Audit energetic privind economisirea si folosirea rationala a energiei                                     63.400             63.400                   –                    63.400                  63.400    
7Modernizare iluminat ambiental in orasul Jibou                50.000             50.000                   –                              –      
8Reparatii apartament a Bl A14 str Garoafelor                10.500             10.500         10.252                              –      
9Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Cluj si Salaj in perioada 2014-2020              762.300           762.300       471.216                  291.000            291.000     
10Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Jibou, jud.Salaj(fondul de mediu)               250.000           250.000         24.911                  200.000            200.000     
11Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului           1.071.000        1.071.000           1.480                  500.000            500.000     
12Imbunatatira servicilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului       305.837.169    305.837.169    1.480.945                    20.000                  20.000    
13Constructii de locuinte  pentru tineri – ANL in orasul Jibou           1.068.575        1.068.575         47.733                    50.000                  50.000    
14Dezvoltarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale din satele apartinatoare           5.158.052        5.158.052       171.547                              –                        –                           –    
15Ext.mod.ret.apa AC. MF 797/94           2.958.273        2.958.273                   908.200            908.200     
16Canalizatie subterana pentru fibra optica pe strazile Nuferilor si Stadionului              150.000           150.000         21.690                  150.000                150.000    
17Modernizare iluminat public in orasul Jibou si satele apartinatoare         12.289.767      12.289.767       534.604               3.715.400                150.000      3.565.400 
18Instalatii pentru hidranti pentru institutii publice                54.787             54.787         40.311                    10.000              10.000     
19Construire bazin de inot didactic           9.437.240        9.437.240         13.572                    20.000              20.000     
20Construire  Sala de sport cu tribuna cu 180 locuri           6.843.760        6.843.760           3.927                    30.000              30.000     
21Regenerare urbana cartier Avram Iancu orasul Jibou si satele apartinatoare              110.000           110.000                   –                  110.000                110.000    
22Extindere canalizare la satele apartinatoare orasului Jibou: Rona, Husia, Cuceu, Var              275.000           275.000           4.961                  100.000                100.000    
 Cap 74.02 Salubrizare              120.000           120.000                   –                  120.000            120.000     
CAchizitii              120.000           120.000                   –                  120.000            120.000     
 Sistem supraveghere video zone vulnerabile              120.000           120.000                   –                  120.000            120.000     
 CAP 84.02  STRAZI       156.343.168    156.343.168    1.209.356               3.843.300         1.037.700            2.805.600    
ALucrari noi              100.000           100.000                   –                  100.000                100.000    
1Extindere strada Viitorului              100.000           100.000                   –                  100.000                100.000    
BLucrari in continuare       155.558.168    155.558.168    1.209.356               3.058.300            537.700            2.520.600    
1Modernizare si canalizare pluviala pe str 1 Mai              250.000           250.000              100                  200.000            200.000     
2Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-p-ta 1 Decembrie 1918 -sat Var oras Jibou 73.997.870 73.997.870       321.300                    30.000              30.000     
3Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona Husia oras Jibou         74.111.681      74.111.681       177.905                    30.000              30.000     
4Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-sat Cuceu oras Jibou 73.997.487 73.997.487       160.650                    30.000                  30.000    
5Amenajare zona de promenada pe valea Apa sarata Jibou 24.574.829 24.574.829       160.650                    30.000                  30.000    
6Construire drum centura sud, orasul Jibou         25.000.000      25.000.000       145.939                  500.000                500.000    
7Reabilitare pod peste paraul Cioncas              311.419           311.419         27.814                  300.000                300.000    
8Drum colector aferent drumului de Centura Est Jibou (str. Agrijului)              462.830           462.830                   –                  100.000                100.000    
9Reparatii sant str.Lautarilor              138.300           138.300                   –                  138.300              77.700                 60.600    
10Reparatii capitale strazi sate Cuceu, Rona, Husia           3.416.000        3.416.000         75.766               1.500.000             1.500.000    
11Reparatii pe strazi in orasul Jibou              100.000           100.000                   –                  100.000            100.000     
12Modernizarea structurii rutiere in orasul Jibou         47.302.634      47.302.634           6.288       
13Extindere Parc Industrial orasul Jibou              100.000           100.000                   –                  100.000            100.000     
14Reabilitarea  si modernizarea  str Libertatii si Spitalului din Jibou           4.341.304        4.341.304       109.409                              –      
15Construire anexa cladire gospodarie                24.000             24.000         23.535                              –      
CAchizitii              685.000           685.000                   –                  685.000            500.000               185.000    
1Microbus              250.000           250.000                   –                  250.000            250.000     
2Utilaj Unimog              250.000           250.000                   –                  250.000            250.000     
3Parcometre              110.000           110.000                   –                  110.000                110.000    
4Afisaj electronic                50.000             50.000                   –                    50.000                        –                 50.000    
5 Totem                25.000             25.000                   –                    25.000                        –                 25.000    
 Cap 87.02 Alte actiuni economice – Proiecte dezvoltare         27.484.480      27.484.480    1.316.488               3.630.000            650.000               500.000      2.330.000 
BLucrari in continuare         27.484.480      27.484.480    1.316.488               3.630.000            650.000               650.000      2.330.000 
1Participare la capitalul social al societatilor comerciale              150.000           150.000       150.000                              –                        –     
2Transferuri interne FRDS              150.000           150.000                   150.000            150.000     
3Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate civic           1.562.454        1.562.454       830.395                              –                        –     
4Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara din orasul Jibou, Judetul Salaj 17.947.035 17.947.035       143.990                  150.000            150.000     
5Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in or Jibou         25.622.026      25.622.026       192.103               3.330.000            350.000               650.000      2.330.000 
 BUGET FINANTAT DIN FONDURI PROPRII SURSA 10          
 Cap 66.10 Spiatl                80.000             80.000                   –                    80.000                  30.000               50.000
ALucrari noi                50.000             50.000                     50.000                 50.000
1Reparatii capitale spital                50.000             50.000                   –                    50.000                 50.000
CAchizitii                30.000             30.000                     30.000                  30.000    
1Echipamente                30.000             30.000                     30.000                  30.000    
 BUGET FONDURI EXTERNE      SURSA 08          
 Cap 87.08 Alte actiuni economice – Proiecte dezvoltare FRDS              364.487           364.487         13.817                  248.000             98.000          150.000
BLucrari in continuare              364.487           364.487         13.817                  248.000             98.000          150.000
1Extindere retea canalizare pe strada Lautarilor si Caramidarilor              364.487           364.487         13.817                  248.000             98.000          150.000
PRESEDINTE DE SEDINTACONTRASEMNEAZA
CADAR ANAMARIASECRETAR GENERALDELEGAT
TEGLAS RODICA