PROIECT DE HOTARARE NR. 54/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE NR. 54/2016

privind  premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale

            Viceprimarul orasului Jibou,;

            Având în vedere referatul nr. 5393/18.04.2016 al  biroului buget, finanţe, contabilitate,

            In temeiul art. 36(2) lit.d  şi 45(6) din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acordarea unor premii  din  bugetul local , cap.540220 ”Alte servicii publice generale-cheltuieli materiale”, elevilor care  au participat la olimpiadele şcolare, faza  judeteana si faza  naţională, astfel:

            Elevii premiaţi şi şcolile de la care provin sunt prevăzuţi în  Anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

            Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi 

d-na contabil.

            Art. 4- Prezenta se comunică cu:

VICEPRIMAR,

Bujor Ioan                                            Avizat legalitatea:

                                                            Secretar oras,

                                                            Opris Maria