Hotararea nr. 21 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 21

                                                 din 25 martie 2014

Privind rectificarea bugetului local  pentru finantarea obiectivului de investitii „Pietruire drum DC Dobrin-Cuceu”

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2014,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.58 alin.1 lit. a  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 877,96 mii lei din

excedentul anului anterior pentru finantarea obiectivului de investitii „Pietruire drum DC 20 Dobrin-Cuceu”:

Cap.84.02 STRAZI

Chelt.capital

Pietruire drum DC 20 Cuceu-Dobrin…………………………………………………877,96 mii lei

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Farcas Sorin                                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria