HOTĂRÂREA nr. 81 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                      HOTĂRÂREA nr. 81

Din  16.06.2020

Privind completarea punctului 12  din Anexa   la HCL nr. 192/2017 privind modificarea, completarea și inventarul domeniului public  al orașului JIBOU  apobat prin

HCL  nr.33/1999 ,cu modificările ulterioare,  atestat prin HG  nr. 966/2002 cu modificările ulterioare, cu date de carte funciară

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -Raportul de specialitate nr.6645/11.06.2020 al Compartimentului managementul proiectelor și achiziții publice,și Compartimentul  Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat  privind  necesitatea completarii  punctului 12  din Anexa   la HCL nr.192/2017 privind modificarea, completarea și inventarul domeniului public  al orașului JIBOU  apobat prin HCL  nr. 33/1999, cu modificările ulterioare  atestat prin HG  nr. 966/2002 cu modificările ulterioare, cu date de carte funciară;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr.6644/11.06.2020, avizele  favorabile

ale comisiiilor de specalitate 1 și 3 ale Consiliului local.

În temeiul prevederilor art. 24 din  Legea nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară;

În conformitate cu prevederile art.129 (2) lit. c), art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În temeiul prevederilor art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă  completarea cu date de carte funciară a punctului  12  din Anexa  la HCL nr.192/2017 privind modificarea, completarea și inventarierea domeniului public  al orașului JIBOU  apobat prin HCL  nr. 33/1999 cu modificările ulterioare  atestat prin HG  nr. 966/2002 cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

  • La rubrica situația juridică actuală se va menționa cartea funciară  53502 Jibou  cu nr cadastral  53502 potrivit incheierii nr.5480/12.02. 2018   a OCPI  Săîlaj .

Imobilul- teren în suprafață de 2812 mp înscris în cartea funciară  53502 Jibou  cu nr. cad. 53502 este proprietate publică a Orașului JIBOU –domeniu public.

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar  și Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat .

        Art.3 Prezenta se comunică cu :

  • Primarul Orașului Jibou
  • OCPI Sălaj
  • Instituția Prefectului –județul Sălaj
  • Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale 
  • Compartimentul Managementul proiectelor  și Achiziții publice
  • Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat
  • Dosar hotărâri/dosar de ședință
  • Mass-media /Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA