HOTĂRÂREA  nr.188

Din  03.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA  nr.188

Din  03.11.2023

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

pentru trimestrul IV 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale nr. 14389/02.11.2023 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 14388/02.11.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor art.49, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129 (2) lit. b, (4) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar pentru trimestrul IV 2023 astfel: 

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOU Sectiunea dezvoltareMajorari mii lei
129.00700250 Alte servicii publice                                                                       710130 Alte active fixe Dotare ambulatoriu de specialitate al spital orasenesc Jibou700250 Alte servicii publice 710130 Alte active fixe Dotarea cu aparatura și echipamente medicale a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta599.00
470.00  84020303 Starzi 710130 Alte active fixe Modernizare si canalizare pluviala pe str 1 Mai  
599.00TOTAL599.00

Art.2 Se aprobă cofinanțarea UAT oraș Jibou în procent de 10 %  pentru proiectul “Dotarea cu aparatura și echipamente medicale a Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta“, iar diferența de 90 % din valoarea investiției va fi suportată de Ministerul Sănătății.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

-Trezoreria orașului Jibou

-Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-dosar hotărâri/dosar de ședință

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                CADAR ANAMARIA                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                    TEGLAȘ RODICA