HOTĂRÂREA NR.205

Din 12.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.205

Din 12.12.2023

privind aprobarea incheierii unui Acord de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Jibou si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A pentru realizarea obiectivului de investitii  “Descarcarea traficului din Drumul Expres Jibou – Românași”

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 16044/11.12.2023 al Primarul orasului Jibou;

– Raportul de specialitate nr.16045/11.12.2023 al Compartimentului Management de proiecte și achiziții publice;

– Adresa nr. 41871/08.12.2023 a Ministerului Transporturilor și infrastructurii – Direcția generală programe europene transport;

-Adresa nr.92/122.504/11.12.2023 a Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

– Art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificarile si completările ulterioare;

– Legea nr. 231/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgentăa Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

-H.G. nr.829/27.06.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

– Art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

– Art. 7 alin. 2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

– Art.89 alin.3) art. 129 alin. 2) lit. b) si e) alin.4) lit.f), art. 139 alin.3) lit. d), e) și f) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin.1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Jibou și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea obiectivului de investiții ”Descărcarea traficului din Drumul Expres Jibou-Românași”.

Art.2. Se mandatează Primarul Orașului Jibou să semneze Acordul de Parteneriat ce se încheie între Unitatea Administrativ Teritorială Jibou și Compania Națională de Administrare a Infrastucturii Rutiere S.A.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredintează Primarul orasului Jibou, prin Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, Investiții, Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Administrator public

            -Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, Investiții

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 12.12.2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.3) lit. d), e) și f) din OUG nr.57/2019 cu un număr de 13 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, din totalul de 13 consilieri locali prezenți

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

              STANA IOAN ROMULUS                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA