HOTĂRÂREA NR. 40 din 31 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 40

                                                Din 31 ianuarie 2015

Privind aprobarea planului  de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2015 pentru gospodarirea  oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2015,

            Având în vedere raportul nr. 7829/30.12.2014 al compartimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a d.lui primar, avizele comisiilor de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de măsuri pentru gospodarirea orasului si satelor apartinatoare în anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de  întreţinere şi gospodărire a localităţilor.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Boian Radu                                                                      Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria