HOTĂRÂREA NR. 54 Din 26 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 54

                                                            Din 26 aprilie 2016

Privind completarea  domeniului public de interes local cu bunuri de natura domeniului public realizate in orasul Jibou de Compania de Apa Somes SA

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară in data de 26 aprilie 106,

            Având în vedere expunerea de motive a d-lui viceprimar şi raportul nr.5715 din 22.04.2016  al Birourilor de specialitate contabilitate si urbanism privind necesitatea completarii domeniului public al UAT oras Jibou cu lucrarile de investitii realizate in orasul Jibou de Compania de Apa SA in cadrul  Programului Operational Sectorial Mediu-Proiectul nr..2007RO 161 PR 009 ”Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de apa si apa uzata in judetele Cluj/Salaj-imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salajsi in Cadrul Programului propriu al Companiei pentru inlocuirea, extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare”; avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3;

In conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare;

            In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se completează domeniul public de interes local cu bunurile de natura domeniului public realizate in orasul Jibou de Compania de Apa SA in cadrul  Programului Operational Sectorial Mediu-Proiectul nr.2007RO 161 PR 009 ”Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de apa si apa uzata in judetele Cluj/Salaj-imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare” in zona Cluj-Salaj si in Cadrul Programului propriu al Companiei pentru inlocuirea, extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, in valoare totala de 8,749,896,87 lei,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-na secretar Opriş Maria , d.na Opris Dorina sef Serv.contabilitate şi d-ra Ciascai Maria, referent Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

             Petris Flavia                                                                  SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                Opriş Maria