Hotararea nr. 33 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 33

 Din 25 martie 2014

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice  domeniului public di privat prestate de SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 25 martie 2014,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.44/2013 privind principalele activitati prestate pe domeniul public si privat al orasului Jibou, pe baza calcului tarifar orar pe salariat, a cheltiuielilor indirecte si cotei de profit,  precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            In baza prevederilor art.36(2) lit. a si b din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă tarifele  pentru activitatile specifice  domeniului public si

privat prestate de SC Parc Industrial SRL  Jibou-actionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Farcas Sorin                                                                                   SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria