HOTĂRÂREA nr.119 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.119

Din 22.08.2019

privind aprobarea numărului de posturi, Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

–  raportul de specialitate și de aprobare  nr.10.154 /19.08.2019 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  prin care se propune aprobarea numărului de posturi, Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou, mutarea și transformarea unor  posturi;

            – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Potrivit prevederilor art.5 lit. g, art. 390 (2), 392 (1),art.409, 478 alin.(4) art. 610 alin(2) și art. 611 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, HCL nr.2/30.01.2018, HCL nr. 7/29.01.2019;

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr 273/2006  privind finantele publice locale, adresa nr. 3450/10.04.2019 a Instituției Prefectului județul Sălaj privind numărul maxim de posturi ;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                         HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se aprobă numărul de posturi, Organigrama și Statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou potrivit anexelor 1 și 2 parte integrantă din prezenta.

            Art.2  Se modifică Anexa 1  la HCL 2/2018 Privind stabilirea salariilor de baza  pentru functionarii publici  si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou ,Serviciul Public comunitar local de evidența a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodarie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, în sensul că la litera  a) poziția 1 se va trece funcția publică specifică de conducere de secretar general al orașului prin transformarea funcției publice generale de secretar al orașului;   

            Art.3  Se modifică Anexa 1 la HCL nr. 2/2018 Privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului  Jibou ,Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodarie comunală ,Serviciul Salubrizare Jibou, prin completarea literei b, poziția 2-4 cu funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice.

Art.4  Se  aprobă  mutarea  unei  funcții publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Superior din cadrul Comp. Administrație publică locală, relații cu publicul și arhivă  în cadrul Comp. Management de proiecte și achiziții publice, și transformarea funcției publice de execuție din Grad profesional superior în Grad profesional principal, prevăzută în statul de funcții la poziția nr.21.

Art.5  Se aprobă transformarea postului  vacant  de muncitor  necalificat prevăzut la poziția nr.137 în Statul de funcții,  într-un post de  muncitor calificat  treapta profesională I din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală.

            Art.6 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

            Art.7 Prezenta se comunică cu:

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    STANA IOAN ROMULUS                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                               OPRIȘ MARIA