HOTĂRÂREA nr.198

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.198

Din 21.11.2023

privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024, pentru dezvoltarea si modernizarea Serviciului de Salubrizare –componenta Colectare –Transport avand ca sursa de finantare redeventa aferenta Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare a judetului Salaj nr 479/2016 constand in achiziționarea de europubele 1100 litri și pubele de 120 litri necesare colectării deșeurilor municipale de la populație și agenți economici.

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 15.107/16.11.2023 al primarului orașului;

-Raportul nr. 15.107/16.11.2023 al Compartimentului Disciplina în Construcții și Protecția Mediului;

-Contractul  de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj, componența Colectare-Transport nr.479/07.12.2016 ;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate  ale Consiliului local nr.1,3 ;

-Adresa nr. nr.812/17.11.2023 emisa de ADI „ECODES SALAJ” prin care se comunică cuantumul Redevenței care s-ar cuveni a fi transferată către UAT-Oraș Jibou pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023 este de 115.519 lei;

Potrivit prevederilor OUG nr. 198 /2005 privind  constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență  financiară  nerambursabilă  din partea Uniunii Europene;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129  (2) lit. d) coroborat cu art.129 (7) lit n,  art.139  (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2024, pentru dezvoltarea și modernizarea Serviciului de Salubrizare –componența Colectare –Transport având ca sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a judetului Sălaj nr 479/2016 constând în achiziționarea de europubele 1100 litri și pubele de 120 litri necesare colectării deșeurilor municipale de la populație și agenți economici.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  primarul orașului și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

            – Instituția Prefectului –județul Sălaj

            – Primarul orașului Jibou           

            – Adi Ecodes  SĂLAJ

            – Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            – Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului

            – Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

            – Dosar de ședință/ Publicitate

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA

Anexă la HCL nr.198/21.11.2023

PLANUL DE INVESTITII

Pentru anul 2024 aferent activelor date in administrare sau concesiune, cu finantar din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare

Nr. Crt.Denumirea investitieiBuc.Valoarea investitiei lei
1. achiziționarea de europubele 1100 litri și pubele de 120 litriConform ofertelor de pretSuma incasata din redeventa  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA