HOTĂRÂREA NR. 48 din 26 mai 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 48

                                                            Din  26 mai 2015

        Privind aprobarea investitiei  “Modernizare trecere la nivel cu calea ferata  km.124+150 CFR”

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 mai 2015,

            Având în vedere referatul nr. 5035/29.04.2015 al Biroului managementul proiectelor şi investiţii, expunerea de motive a d.nei viceprimar privind necesitatea  executarii lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata pe strada Stadionului, ca urmare a asfaltarii si acoperirii Paraului Cioncas pe str. Stadionului, avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă realizarea investitiei  “Modernizare trecere la nivel cu calea ferata  km.124+150 CFR” in valoare totala estimata de 280.000 lei , plus TVA.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Stejerean Liviu                                                            Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria