HOTĂRÂREA nr.124 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.124

Din  10.08.2021

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

         Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

          -raportul de specialitate nr.9919/04.08.2021 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.9918/04.08.2021 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel: 

                                                                                                                                               Miilei

Reducere 110.70  Majorare 110.70
55.70Cheltuieli de personal55.70
55.7051020103 Autoritati executive51020103 Autoritati executive12.00
55.70100101 Salarii de baza5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate12.00
  540210 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei17.50
  100101 Salarii de baza16.00
  100307 Contributia asiguratorie pentru munca1.50
  84020303 Strazi4.00
  100101 Salarii de baza4.00
  840250 Alte cheltuieli in domeniul transportului3.00
  100101 Salarii de baza3.00
  74020502 Serviciu salubrizare19.20
  100101 Salarii de baza18.70
  100307 Contributia asiguratorie pentru munca0.50
55.00Cheltuieli materiale55.00
55.0084020303 Strazi67020501 Sport55.00
55.002002 Reparatii curente5911 Asociatii si fundatii55.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

         -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ:

              TĂMĂȘAN OVIDIU                                         SECRETAR GENERAL                                                                                                           OPRIȘ   MARIA