HOTĂRÂREA Nr. 77 din 12.11.2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA  Nr 77

                                                  Din 12. 11. 2013

                              Privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 12.11.2013 la sediul sau

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                       HOTARASTE

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local conform anexei, parte integranta din prezenta .

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                  Stejerean Liviu                                                                SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria