HOTĂRÂREA nr. 71 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.71

Din  25.05.2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publice a două parcele de teren  ,situate în incinta Parcului Industrial Jibou,înscrise în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp și CF 52110 în suprafață de 3635mp

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr.6986/20.05.2021 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr.6985/20.05.2021 şi avizul comisiilor  de specialitate;

-1)  adresa nr.1570 /09.02.2021 SC Fraven SRL cu sediul în localitatea Crișeni nr.1 /C , jud.Sălaj  a depus o solicitare de cumpărare a terenului înscris în CF 51264 în suprafata de  15.000 mp, situat  în incinta Parcului Industrial Jibou, în vederea măririi capacității de producție existente în Parcul Industrial Jibou . Prin adresa nr.91 din 18.03.2021societatea mai sus amintită ne comunică că în data de 15.03.2021 a fost mutată capacitatea de producție – departamentele de îndoire,ansamblare și montaj și se intenționează mutarea întregii capacități de producție din Crișeni la Jibou  inclusiv sediul social.

         -2) SC Dosa Daniel Vet SRL prin adresa nr.190/31.03.2021 ne comunică că doreste achiziționarea unei suprafețe de 3500-4000 mp în incinta Parcului industrial în vederea construirii unei hale care va avea scop depozitarea și distribuire de poduse.

-Hotărârea Consiliului Local nr.61 din 26.05. 2020  prin care s-a aprobat  REGULAMENT–CADRU de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului JIBOU aflate în administrarea Consiliului local al orașului JIBOU

– prevederile art. 13, art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Văzând  prevederile art. 129, alin(6) lit. b), Art.311,334-346 și 363  (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă  Studiul de oportunitate în vederea vânzării prin licitație  publice a două parcele de teren  ,situate în incinta Parcului Industrial Jibou,înscrise în CF 51264 nr.cadastral 51264 în suprafață de 15.000 mp și CF 52110 în suprafață de 3635mp conform anexei parte integrantă din prezenta.

           Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

                   – Dl.Primar

         – Biroul urbanism

                   – Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

                   – Populația orașului, prin afișare

         – Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA