HOTARAREA nr 113 din 27.09.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA nr 113

                                                din   27    09.  2016      

Privind rectificarea bugetului local  potrivit prevederilor Hotararii nr 131 din 31. 08. 2016 a Consiliului Judetean Salaj  Salaj  cu suma de 14,30mii   lei   pentru finantarea  drepturilor copiilor / elevilor/tinerilor  cu  cerinte educationale  speciale integrati  in invatamantul de  masa

         Consiliul local al  orasului Jibou , intrunit in sedinta ordinara in data de 27. 09. 2016

            Având în vedere:

 –  Raportul  nr 11290  din 06.09 2016 a biroului buget contabilitate

  – Hotararea  nr 131 din 31. 08. 2016  privind repartizarea sumei de  14,30 mii lei pentru finantarea lei  pentru finantarea  drepturilor copiilor / elevilor/tinerilor  cu  cerinte educationale  speciale integrati  in invatamantul de  masa , expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei economice a Consiliului local.

            In baza prevederilor art. 19 , 50   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 38 alin 2 lit b  şi art. 45(1,2  ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 potrivit   prevederilor Hotararii nr 131 din 31. 08. 2016 a Consiliului Judetean Salaj  cu suma de 14,30mii   lei   pentru finantarea  drepturilor copiilor / elevilor/tinerilor  cu  cerinte educationale  speciale integrati  in invatamantul de  masa  ,  astfel

      1.   Sc. Gim. Lucian Blaga                                         4,78  mii lei

      2    Liceul Octavian Goga                                           7,15 mii lei             

      3.   Gradinita  cu Program Prelungit Prichindel          2,37  mii lei

            Art. 2 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre dl primar  si biroul contabilitate

            Art 3   – Prezenta se  comunică cu:

  • Unitatile de invatamant prevazute la art 1
  • Institutia Prefectului judetului Salaj
  • DL. Primar
  • Biroul Contabilitate
  • Dosar hotărâri/dosar de sedinta
  • Publicitate

PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR                                                           

                   Micle Corina                                                    Opris Maria