HOTĂRÂREA nr. 178 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA nr. 178

Din 19. 12 2017

Privind trecerea  din  domeniului public  in domeniul privat  a unor mijloace fixe concesionate catre Compania de Apa  Somes SA  in vederea scoaterii din functiune si  casarii acestora

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive a d-lui Primar;

-raportul nr. 11.474/12.12.2017  al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, și biroul contabilitate privind trecerea  din  domeniului public de interes local în domeniul privat  a unor mijloace fixe în vederea casării acestora, adresa nr. 11.474 din 12.12.2017  a Companiei de apă  Someș SA  prin care se solicită casarea unor bunuri  care au fost date în concesionarea acestora și care nu mai sunt funcționabile și au un grad  de uzură  fizic  și moral avansat;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

            În conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

            Potrivit OG nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune și valorificare  a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completarile ulterioare, Ordinul nr. 2861/2009 al Ministerului Finanțelor Publice privind Norme  privind organizarea  și efectuarea inventarierii patrimoniului.

            În baza prevederilor art. 36  lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată;

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

      Art.1  Se aprobă trecerea  din  domeniului public de interes local în domeniul privat  a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării sau casării acestora dupa caz , potrivit  anexei parte integrantă din prezenta.

      Art.2 Se aprobă modificarea HCL nr. 33/1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor  care aparțin domeniului public  al orașului JIBOU  atestat prin HG  nr. 966/2002 în sensul celor  menționate la art. 1.

      Art.3 Se aprobă retragerea dreptului de concesiune  al operatorului Compania de Apă Someș SA asupra  mijloacelor  fixe  cuprinse în anexa prevazuta la art. 1 Lista  bunurilor proprietate publică  aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a Orașului JIBOU  Anexa   la contractul  de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 4347 din 25.06.2006, se modifică în mod corespunzator . 

    Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.5  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Serviciul Contabilitate

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

          –  Dosar hotărâri/dosar de ședință

          –  Compania de apă Someș SA

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA