HOTĂRÂREA NR.12 Din 25.01.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

                                                                 HOTĂRÂREA NR.12

Din 25.01.2022

privind aprobarea sustenabilitatii proiectului “Extindere retea de canalizare pe strazile Lăutarilor și Cărămidarilor in Orașul Jibou, Județul Sălaj”

               Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

           -Referatul de aprobare nr. 805 / 21.01.2022 al domnului Primar ;

-Raportul de specialitate nr. 806 / 21.01.2022al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice, privind privind aprobarea sustenabilitatii proiectului “Extindere retea de canalizare pe strazile Lautarilor si Caramidarilor in Orasul Jibou, Judetul Salaj”;

– Notificarea privind transmiterea unor documente suplimentare nr 284/20.01.2022, ref. la propunerea de proiect depusa in cadrul schemei de granturi mici nr 1 „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”, apel aferent Programului „Dezvoltare Locala”, finantat din fonduri provenite din granturi SEE si Norvegiene 2014-2021 si Guvernul Romaniei”

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  sustenabilitatea proiectului“Extindere retea de canalizare pe strazile Lautarilor si Caramidarilor in Orasul Jibou, Judetul Salaj”,conform anexei parte integranta din prezenta.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA

Anexa nr. 1 la HCL nr.12/2022

Sustenabilitatea proiectului

„Extindere retea de canalizare pe strazile Lautarilor si Caramidarilor in Orasul Jibou, judetul Salaj”

Proiectul propus raspunde la problema lipsei unui serviciu public de baza, si anume, serviciul de canalizare de apa uzata menajera in comunitatea din cartierul Caramidarilor, strazile Lautarilor și Caramidarilor din orasul Jibou, judetul Salaj, Romania, unde procentul populatiei rome este de 90-95%. Mai exact, prin proiect se propune imbunatatirea conditiilor de viata (obiectiv sustinut de schema de granturi mici) in comunitatea din cartierul Caramidarilor, prin bransarea a 80 de locuinte la serviciul public de canalizare apa uzata menajera.

Pe termen mediu, proiectul reprezinta un bun punct de plecare pentru asigurarea accesului la acest serviciu si a celorlalte locuinte din zona, dar si pentru buna dezvoltare a comunitatii in ceea ce priveste accesul la toate utilitatile necesare.

Pe termen lung, avand in vedere ca se ameliorează diferentele de trai dintre comunitatea de pe cele doua strazi și restul orașului, calitatea vietii populatiei de aici va crește considerabil (prin asigurarea unor servicii de baza, respectiv imbunatatirea conditiilor de locuire si igiena, comunitatea de aici nu va mai resimti izolarea fata de restul comunitatii locale, va creste atractivitatea zonei pentru noi locuitori si, de asemenea, datorita sistemului de canalizare, calitatea mediului va creste si ea).

Sustenabilitatea proiectului este evidentiata distinct prin urmatoarele aspecte:

Din punct de vedere financiar, orasul Jibou dispune de resursele necesare asigurarii continuitatii proiectului, existand o buna planificare si monitorizare a proiectelor implementate de catre personalul din cadrul UAT ORASUL JIBOU.

Investitia propusa in cadrul proiectului reprezinta doar o prima etapa in ceea ce priveste asigurarea accesului in comunitate la utilitatile publice. Continuarea investitiilor va viza si restul locuintelor din zona, dar si realizarea unor lucrari de asigurare a accesului si la restul utilitatilor necesare, astfel incat si aceasta zona in care populatia este, in general, de etnie roma, sa inregistreze aceleasi standarde de calitate ca si restul orasului.

Finantarea se va realiza din bugetul propriu al Orasului Jibou sau din surse atrase, finantari nerambursabile dupa caz. Avand in vedere faptul ca investitia presupune realizarea unei retele de canalizare, la finalizare aceasta va fi predata spre administrare Companiei de Apa care administreaza intreaga retea de canalizare a orasului.

Pe de alta parte, investitia va reprezenta o investitie publica in proprietatea Orasului Jibou, din bugetul local urmand sa se aloce in caz de necesitate resurse financiare pentru mentenanta. Costurile de utilizare vor fi achitate de beneficiari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA