HOTĂRÂREA NR.50

Din  08.04.2022

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂREA NR.50

Din  08.04.2022

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținand domeniului privat al Orașului Jibou înscris în CF 54020, Cad.54020

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 4782  din  07.04.2022 al Biroului  Urbanism Administrarea Domeniului public și privat

– Referatul de aprobare al domnului primar nr. 4781  din  07.04.2022;

– Adresa nr.6346 / 06.04.2022 Agentia Nationala de Locuinte  prin care ne comunica ca este  de acord cu dezmembrarea terenului si transmitearea noului extras CF cu o suprafata de 842 mp .

În conformitate cu:

-Art. 879  SI Art. 880 din Codul Civil al Romaniei adoptat prin legea 287/2009 republicat cu modificarile si completarile ulterioare.

– Art. 25 alin.2  din legea 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

-Art. 132 alin 1 din Ord. Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si publicitate imobiliara nr 700 / 09.04.2014

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba si se însușește documentatia cadastrala de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al Orasului Jibou inscris in CF 54020, Cad.54020 , situat în loc. Jibou, cartierul 1 Mai I, Strada Garoafelor , întocmită de expert autorizat Pusok Crecan Ferenc și admisa de OCPI prin referatul nr. 16558/05.04.2022, conform anexei nr 1 parte integranta din prezenta, avand urmatoarele vecinatati:

Nord – Strada Garoafelor

Est – Valea  Apa Sarata,

Vest – Scoala Lucian Blaga,

Sud – Gradinita Nr.3

Art.2 Se aproba dezmembrarea imobilului-teren in suprafata de 3450 mp in doua imobile astfel:

  • 54975 situat in loc Jibou str. Garoafelor, jud. Salaj avand suprafata masurata de de 842 mp;
  • 549786 situat in loc Jibou, str Garoafelor, jud Salaj avand suprafata masurata de 2608 mp;

          Art.3 În urma dezmembrarii suprafetei de teren de 3450 mpinscrisa  in CF nr. 54020  nr cad. 54020,  în cele doua loturi se vor promova următoarele obiective:

a)   lotul 1 va fi folosit pentru construire bloc  ANL ramanand in domeniul privat al Orasului Jibou.

b) lotul 2 va fi transcris in domeniul public al Orasului Jibou folosit pentru construire bloc de locuinte pentru specialisti S+P+4E .

          Art.4 Se împuternicește  dl primar și dna secretar general să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

          Art.5 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public i privat

          -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA