HOTĂRÂREA  nr.97

Din  26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.97

Din  26.07.2022

privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou , str. Libertății nr.26 , pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 8709 din 18.07.2022 al Compartimentului contabilitate prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere a imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou , str. Libertății nr.26 , pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator

          -referatul de aprobare nr.8708/18.07.2022 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

          -cererea doamnei Dr. Ciobanca Maria în calitate de administrator al societății SC SALVOSAN CIOBANCA SRL nr. 1381/18.07.2022 inregistrata la nivelul UAT Jibou cu nr.8707/18.07.2022 ;

– HCL  nr. 85/ 27. 06.2006 privind închirierea prin licitație publică a imobilului situat pe str. Libertătii nr. 26, în suprafață de 42 mp

     În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) ,art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr. 6028/25.07.2006  prelungit succesiv prin acte adiționale a  imobilului în suprafață de 42 mp situat în localitatea Jibou, str. Libertății nr.26, pentru desfășurarea de servicii cu caracter medical-analize de laborator cu încă un an.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentul Contabilitate

– Publicitate /dosar de ședință 

– SC SALVOSAN CIOBANCA SRL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ:              STANA  IOAN                                       SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA