HOTĂRÂREA nr.120

Din 19.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.120

Din 19.09.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 11466/16.09.2022  al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 11465/16.09.2022  al domnului primar ;

-adresa nr.7293 din 13.09.2022 a Inspectoratului Scolar Judetean Salaj

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, OUG 34 din 05.05.2017 Pentru implementarea proiectelor din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 ;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim III anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

Cheltuieli trim III:

65.02 Invatamant                                                                                      

6502040102 Scoala Lucian Blaga                                     

5901 Burse                                                                                                   -27,00 miilei

6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                               

5901 Burse                                                                                                    27,00 miilei

       Art.2 Se aprobă virarile de credite bugetare dupa cum urmeaza :  

                                                                                                                         Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
2135.00Sectiunea dezvoltare2135.00
230.0084020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv : Construire drum de centura sud, orasul Jibou700250 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 710101 Constructii Obiectiv : Imbunatatira servicilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului programe180.00
84020303 Strazi 710300 Reparatii capitale Reparatii sant str.Lautarilor50.00
1905.0067020503 Intretinere gradini publice, parcuri, spatii verzi, baze sportive 710101 Constructii Obiectiv : Amenajare spatii de joaca si de petrecere a timpului liber in Orasul Jibou   84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv : Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 orasul Jibou175,00
84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv : Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – Rona-Husia orasul Jibou175,00
84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv : Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – Sat Cuceu orasul Jibou175,00
84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – Sat Var orasul Jibou175,00
84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Amenajare zona de promenada pe Valea Apa Sarata, orasul Jibou135,00
84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Instalatii pentru hidranti instituii publice10.00
70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 710101 Constructii Obiectiv: Studii (expertiza si audit)pentru blocurile de locuinte din orasul Jibou350.00
700250 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 710130 Alte active fixe Obiectiv: Relocare colector canalizare menajera D400mm str Garoafelor10.00
51020103 Autoritati executive 710103 Mobilier, aparature birotica si alte active corporale Achizitii calculatoare90.00
650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 710101 Constructii Bransamente utilitati la Scoala Lucian Blaga10.00
84020303 Strazi 710101 Constructii Reabilitare zona Garoafelor600.00

Art.3  Se aproba Bugetul de fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, dupa cum urmeaza:

Pentru proiectul „Extindere retea de canalizare pe strazile Lautarilor si Caramidarilor in orasul Jibou jud Salaj”, proiect finantat prin Granturile SEE 2014-2021, aria 7 „incluziunea si reabilitarea romilor”, s-au incasat sume de la Fondul Roman de Dezvoltare Sociala in conturile:

             VENITURI                                                                                       98.55 miilei

420875  Cofinantare publica acordat in cadrul Mecanismului

               financiar SEE si Norvegian 2014-2021                                          14.78 miilei

48083103 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021    

               Prefinantare                                                                                     83.77 miilei

      CHELTUIELI                                                                                        98,55 miilei

CAP.  870801 Fondul Roman de dezvoltare sociala  

583102 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021                       98.55 miilei

             finantare externe nerambursabila     

       Art.4 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.5  Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          SIGOVAN FLAVIU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA