HOTĂRÂREA NR.162

Din 22.11.2022

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.162

Din 22.11.2022

Privind  alocarea de fonduri pentru desfasurarea unui concert de colinde

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 14767 din  18.11.2022   a domnului Primar;

          -Raportul nr. 14768 din  18.11.2022   al Serviciului, buget, finanţe, contabilitate privind alocarea de fonduri pentru desfasurarea unui concert de colinde;

          -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

          În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local  pentru desfasurarea unui concert de colinde in cursul lunii decembrie 2022.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                  SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA