HOTĂRÂREA NR.70 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.70

Din 28.05.2019

privind stabilirea sanctiunilor in cazul nerespectarii  obligatiilor  ce revin   persoanelor fizice , institutiilor publice ,agentilor economici   celorlalte persoane juridice  pentru buna  gospodarire,intretinere si infrumusetare a localitatii , pastrarea permanenta a curateniei  in orasul JIBOU

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– referatul nr.6571 /22.05.2019 al Serviciului  Contabilitate și Biroul urbanism;

– expunerea de motive nr. 6572/22.05.2019 a primarului orașului Jibou și avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

 – O.G. nr.21/2002, actulizată, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

– Legii nr.50/1991, republcată, actualizată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

– Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;

– Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice;

– HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

 – Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

 – O.U.G. nr.195/2005, actualizată, privind protecţia mediului;

 – O.U.G. nr.78/2000, actualizată, privind regimul deşeurilor;

– Legii nr.101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor;

– Legii nr. 107/1996, actualizată, a apelor;

– H.G. nr.188/2002, actualiztă, privind aprobarea unor norme privind descărcarea în mediul acvatic al apelor uzate;

– Ordinul nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

– H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;

– O.U.G. nr.55/2002, actualizată, privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;

– Legii nr.12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite,

În baza prevederile O.G. nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor;

În baza prevederilor Art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pubica, cu modificarile si completarile ulterioare;

 În conformitate cu prevederile art.36, alin 2 lit c şi d, alin 6 lit a pct. 7, pct. 9 şi pct. 14 şi art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se stabilesc sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin persoanelor fizice, institutiilor publice, agentilor economici,  celorlalte persoane juridice,  pentru buna  gospodarire, intretinere si infrumusetare a localitatii , pastrarea permanenta a curațeniei  in orasul JIBOU conform anexei parte integranta din prezenta.

          Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar , poliția locală a Orașului Jibou și Comp. Disciplina în construcții și protecția mediului .

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Poliția Locală

          -Comp. Disciplina în construcții și protecția mediului

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria