HOTĂRÂREA nr. 57 Din 20.04 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 57

Din 20.04 2021

privind aprobarea modificarii Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– raportul de aprobare nr 5502/15.04. 2021 al primarului orasului Jibou

-raportul de specialitate nr 5501/15.04 2021 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  privind aprobarea modificării Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou;

     – In baza adresei  nr 41.439/2021 a Agentiei Nationale a functionarilor Publici

     – In baza adresei  nr 3882/06.04.2021 a Instititiei Prefectului –Judetul Salaj

     – HCL nr. 2/ 30.01.2018 aprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Jibou, respectiv Poliția locală, S.P.C.L.E.P., Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare,

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare

    Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

  Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) ,406 ,390 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

   În temeiul  prevederilor art. 129 alin 1 , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

                                           HOTĂRĂȘTE :

    Art.1 Se aprobă Statul de funcții actualizat conform  anexei II parte integranta din prezenta ,astfel

  1.  Inscrierea  functiei  publice de conducere  specifica de secretar general  al unitatii administrativ teritoriale  ,potrivit anexei nr 5 pct II lit A subct 1 din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ 
  2. Infiintarea  functiei publice de conducere de Sef  Serviciu .gradul II  Politia locala ,potrivit art 369lit b ,art 390 (1) lit g din OUG  nr 57/2019
  3. Desfiintarea postului vacant de Director  de natura contractuala din cadrul Directiei de Asistenta sociala  si infiintarea  functiei publice  de conducere de Director  executiv astfel ;

Functia Director Executiv Nivelul Studiilor Superioare  Salariu de baza 7.600 lei conform art 390 (1)lit e din OUG nr 57/2019

  •  Se desfiinteaza functiile  publice de executie vacante de natura  contractuala  din cadrul Directiei  de Asistenta sociala,inspector de specialitate gradul I  si inspector de specialitate gradul debutant
  • Se infiinteaza  doua functii publice de executie de inspector clasa I grad profesional asistent ,gradatie vechime 1 ,respectiv debutant potrivit prevederilor art 392(1),art 393(2)lit a si b din OUG nr 57/2019
  • In statul de functii se vor  mentiona in cadrul Serviciului Buget finante contabilitate, impozite si taxe locale urmatoarele compartimente:

     –Buget ,finante contabilitate;

              – Impozite si taxe locale persoane fizice si juridice

               -Executare silita

       g)  Prin punerea in executare a Dispozitiei  nr 146/31.03. 2021 si  a Dispozitiei nr 147/31.03. 2021 privind  modificarea contractelor  individuale  de munca se schimba locul,felul muncii si a salariului ,pozitiile nr 140si 143 din statul de functii,posturi contractuale.                          

 Art.2  Se aprobă  Organigrama  UAT orașul Jibou conform anexei I  parte integrantă din prezenta.

         Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

         Art.4 Prezenta se comunică cu:

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                        OPRIȘ MARIA