HOTĂRÂREA NR. 66 din 24 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 66

                                                  din 24 mai 2016

Privind prelungirea contractului de inchiriere a apartamentului nr.4 din Bl.G.10, str. A.Iancu, familiei Tamasan Letitia, inchiriere aprobata prin HCL nr. 56 din 24.06.2014

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2016,

            Având în vedere:

            In conformitate cu prevedeirle Regulamentului privind repartizare alocuintelor din fondul locativ de stat aprobat prin HCL nr. 57/2012

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.c,d coroborat cu al.6 lit.a pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă prelungirea cu trei ani a contractului de inchiriere nr.3223/2014 a apartamentului nr.4 din Bl.G.10, str. A.Iancu,  familiei Tamasan Letitia, inchiriere aprobata prin HCL nr. 56 din 24.06.2014, .

            Art.2     Prelungirea contractului de inchiriere se va face prin act aditional.

                        Art.3    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.viceprimar si birourile de specialitate: urbanism, administrarea domeniului public si privat si buget, finante, contabilitate.

                        Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

               Boian Radu                                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria