HOTĂRÂREA NR. 90 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 90

                                                            Din  29 septembrie 2015

        Privind aprobarea lucrarilor de extindere retele alimentare cu energie electrica

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2015,

            Având în vedere referatul nr. 10745/31.08.2015 al Biroului managementul proiectelor şi investiţii, expunerea de motive a d.nei viceprimar privind necesitatea  executarii lucrarilor de extindere retele de alimentare cu energie electrica,avizul nr. 11858/28.09.2015 al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă realizarea lucrarilor de extindere retele alimentare cu energie electrica in valoare totala estimata de 180.000 lei , plus TVA, adica 224.000 lei

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Almas Ioan                                                                 Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria