HOTĂRÂREA nr.164 Din 24.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     HOTĂRÂREA nr.164

Din 24.11.2020

Privind rectificarea bugetului pe anul 2020 

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.13269/24.11.2020   al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-referatul de aprobare  nr. 13268/24.11.2020  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020  astfel:

                                                                                                                                                                                                mii lei

         VENITURI                                                                                                              641.85

       48.01.03    sume primite de la UE

                        prefinantare                                                                                                641.85

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                         641.85

CAP 65.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                641.85

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                                   641.85                                        

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA